Thiên Hạ
HOME > Tin tức
Tin tức
THIÊN HẠ Chỉ số thanh toán tiền mặt - Stockbiz Learning Center
[2017-10-02]

THIÊN HẠ Tỷ số thanh toán

 

Thiên Hạ Tỷ số thanh toán thể hiện khả năng thanh toán của doanh nghiệp trong ngắn hạn. khả năng thanh toán hiện thời: phản ánh việc công ty có thể đáp ứng nghĩa vụ trả các khoản nợ ngắn hạn bằng tài sản ngắn hạn hay không. Thiên Hạ Tỷ số thanh toán Khả năng thanh toán hiện thời = tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn. tỷ số >1 thể hiện khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp trong tình trạng tốt.  Thiên Hạ Tỷ số thanh toán Nếu tỷ số này quá cao thì lại là một biểu hiện không tốt do việc tài sản ngắn hạn quá nhiều(tiền mặt, khoản phải thu, hàng tồn kho...) ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của công ty. khả năng thanh toán nhanh: phản ánh việc công ty có thể thanh toán được các khoản nợ bằng tài sản ngắn hạn có thể chuyển thành tiền một cách nhanh nhất.khả năng thanh toán nhanh = (tài sản ngắn hạn- hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn.

 

Thiên Hạ Chỉ số này tương tự như thanh toán hiện thời. nếu chỉ số cao thể hiện khả năng thanh toán nhanh của công ty tốt nhưng nếu quá cao sẽ là một biểu hiện không tốt khi đánh giá về khả năng sinh lời. Tỷ số này cho biết khả năng của một DN trong việc dùng các tài sản ngắn hạn như tiền mặt, hàng tồn kho, các khoản phải thu để chi trả cho các khoản nợ ngắn hạn của mình. Tỷ số này càng cao có nghĩ DN có nhiều khả năng thanh toán các khoản nợ. Nếu tỷ số này nhỏ hơn 1 Nghĩa là DN đang trong tình trạng tài chính tiêu cực, có khả năng không trả được các khoản nợ khi đáo hạn. Tuy nhiên không có nghĩa là công ty phá sản vì cón nhiều cách khác để xử lý nợ ngắn hạn như huy động thêm vốn. Ngược lại nếu tỷ số này quá cao thì cũng không phải là dấu hiệu tốt vì nó cho thấy doanh nghiệp không sử dụng đồng vốn hiệu quả.